شرکت
مشاوره سرمایه گذاری
"زانوس"
شناسایی، کارشناسی و معرفی
بهترین فرصت های سرمایه گذاری ملکی مناطق
شمیرانات، لواسانات و غرب مازندران
مشاوره و ارائه خدمات زمین محور
ملکی، شهرداری، مهندسی و حقوقی
02122040127
09122407455
www.xanus.ir
info@xanus.ir
http://t.me/xanusinv
5/21/2020 9:46:44 PM